Ga naar GHOR BZO homepage Ga naar GHOR MWB homepage

Managementsamenvatting

Wanneer is een zorginstelling goed voorbereid op rampen en crises? Dat is het geval als de crisisorganisatie van de zorginstelling op orde is en de zorginstelling in staat is om ook onder bijzondere omstandigheden continuïteit van zorg te garanderen.

De Brabantse Leidraad Zorgcontinuïteit (2010) is geactualiseerd op basis van de landelijke ontwikkelingen tussen 2010-2013. Met de lancering van het landelijk Kwaliteitskader Crisisbeheersing en Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) is voor de acute zorgsectoren beschreven waar deze zorginstellingen aan moeten voldoen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft aangegeven hierop ook te zullen gaan toetsen. Hoewel er (nog) geen sprake is van een wettelijke verplichting, dienen ook de niet-acute sectoren (verpleeg- en verzorging, gehandicaptenzorg, GGZ en thuiszorg) hun interne crisisorganisatie op orde te hebben, om zo verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren onder bijzondere omstandigheden.

De Brabantse GHOR bureaus hebben, net als in 2010, de handen ineen geslagen en gezamenlijk de vertaalslag gemaakt van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO voor de genoemde niet-acute zorginstellingen. Het resultaat hiervan vindt u in deze vernieuwde leidraad.

Deze leidraad is modulair opgebouwd en geeft antwoord op de volgende vragen:

De GHOR faciliteert u door het aanreiken van deze leidraad, maar ook door het organiseren van netwerkbijeenkomsten Zorgcontinuïteit, het online platform RICK (dat inmiddels meer dan 130 leden kent), GHOR4all en het aanbod aan opleidingen, trainingen en oefeningen. Dit zullen we ook de komende periode blijven doen, in het vertrouwen dat we gezamenlijk meer bereiken dan alleen.


Met vriendelijke groet,
mede namens Jan Bleumer, bureauhoofd GHOR Brabant Zuidoost

Anne-Marie Vermeulen
Manager
GHOR Brabant-Noord en GHOR Midden- en West-Brabant