Binnen een zorginstelling kan zich ook een crisissituatie voordoen. Denk maar eens aan een uitslaande brand, langdurige stroomuitval of uitbraak van een infectieziekte.

Zorg onder alle omstandigheden 

In de wet staat dat iedere instelling en zelfstandige beroepsbeoefenaar in de zorg onder alle omstandigheden verantwoorde zorg moet kunnen verlenen. Dus ook in een crisissituatie. Situaties waarin de continuïteit van zorg onder druk kan komen staan, zijn onder andere:
 • Groter aanbod van patiënten, bv. door een calamiteit ‘op straat’;
 • Sluiting van een instelling, bv. door brand;
 • Uitval van (medische) apparatuur, nutsvoorzieningen of ICT;
 • Tekort aan medewerkers, bv. door een infectieziekte onder medewerkers;
 • Logistieke stagnatie, met mogelijk gebrek aan benodigde voeding of medicatie.

Cliënten van zorginstellingen zijn vaak kwetsbaar omdat ze specifieke zorg nodig hebben of verminderd zelfredzaam zijn. Het is belangrijk dat zorginstellingen zich hiervan bewust zijn en ook daadwerkelijk voorbereidingen treffen om calamiteiten en de gevolgen hiervan voor de cliënten te voorkomen of te beperken.

GHOR en zorgcontinuïteit

Met de Wet veiligheidsregio´s heeft de GHOR op het gebied van zorgcontinuïteit een stimulerende, adviserende en faciliterende rol gekregen. De 3 GHOR regio’s in Brabant werken hierbij intensief samen. De GHOR biedt Brabantse zorginstellingen (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ) de volgende produkten en diensten over zorgcontinuïteit:
 • Brabantbrede leidraad zorgcontinuïteit (2013); digitaal via deze link of als PDF-bestand.
  De leidraad beantwoordt de volgende vragen:
  • Wanneer is een zorginstelling voldoende voorbereid? 
  • Hoe bereidt een zorginstelling zich goed voor? Aan de slag: Zelfevaluatie, implementatie en borging. 
  • Met welke veiligheidsrisico’s in zorginstellingen moet rekening gehouden worden? 
  • Welke verantwoordelijkheden hebben zorginstellingen en de overheid?
 • De webapplicatie GHOR4all voor informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen en de GHOR;
  De zorginstelling vult zelf relevante gegevens in GHOR4all in over oa lokaties, soort en aantal cliënten, 24/7 bereikbaarheid van de instelling.
 • Online samenwerkingsplatform (met inmiddels meer dan 150 leden);
  Op dit platform wordt door zowel instellingen als de GHOR informatie gedeeld over nieuws, ontwikkelingen, netwerkbijeenkomsten, produkten, voorbeeldplannen, etc
 • Netwerkbijeenkomsten Zorgcontinuiteit
  Tweemaal per jaar organiseert de GHOR netwerkbijeenkomsten (in Breda en Den Bosch) voor de zorginstellingen. Uitwisseling van ervaringen, ontwikkelingen en kennis staat hierbij centraal.
Meer informatie? Neem contact op met Ineke Welschen.