Wij adviseren gemeenten over geneeskundige voorzieningen bij evenementen. Bij sommige van deze evenementen kan het van belang zijn om ook een aantal gezondheidsaspecten, gericht op hygiëne, nader te bekijken. Dit doet de GHOR in samenwerking met de GGD, bureau Technische Hygiënezorg (THZ).
Wat doet het bureau Technische Hygiënezorg?
Bureau THZ richt zich vooral op situaties waarin het van belang is het risico op overdracht van ziekmakende micro-organismen te beperken of te voorkomen. Technische hygiënezorg vindt plaats in situaties waar veel mensen van gemeenschappelijke voorzieningen gebruik maken.
Het infectierisico tijdens een evenement is erg afhankelijk van het soort evenement. Verschillende factoren zijn hierbij van belang, zoals het aantal bezoekers/deelnemers, de duur van het evenement, de aard van de tijdelijke voorzieningen en de doelgroep.

Ruim van tevoren moet er overleg zijn met de organisatie en de GGD om de knelpunten te bespreken en op te lossen. Uiteraard is het mogelijk om vooraf advies in te winnen bij de GHOR en GGD. Samen kan gezorgd worden voor een veilig en gezond evenement.

Inspectie
In de praktijk kan worden nagegaan of de organisatie de nodige maatregelen heeft getroffen op het gebied van technische hygiënezorg. Op een aantal punten heeft de GGD niet alleen een adviserende, maar ook een controlerende taak, bijvoorbeeld als het gaat om legionellapreventie, tatoeages en piercings.

Bij advisering over gezondheidskundige aspecten kijkt THZ naar diverse onderwerpen. Op de website van de GGD vindt u hierover meer informatie in de 'Hygiënerichtlijnen voor evenementen" en de "Hygiënewijzer".