Advisering evenementenveiligheid

Advisering evenementenveiligheid

Om effectiever en eenduidiger te adviseren, maar vooral ook om meer aandacht te kunnen geven aan de evenementen met een verhoogd risico, maken wij onderscheid tussen de adviezen.

STANDAARDADVIES OF MAATWERKADVIES

Als er een aanvraag voor een evenementenvergunning bij de gemeente binnenkomt, dan wordt er gekeken welke risico’s een evenement met zich meebrengt. Als daar gezondheidskundige risico’s naar voren komen, wordt de GHOR om advies gevraagd. Wij adviseren over welke maatregelen een organisator van het evenement moet nemen, om de risico’s naar een acceptabel niveau te reduceren. De gemeente gebruikt de behandelscan evenementen van de Veiligheidsregio’s in Brabant om het adviestraject te bepalen.

Evenementen met een laag risico (A-evenementen)
Het betreft evenementen die weinig of geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.
De gemeente vraagt dan geen advies aan de GHOR maar gebruikt het standaardadvies. Hierdoor kan de gemeente sneller tot vergunningverlening overgaan.

Evenementen met een verhoogd risico (B- en C-evenementen)
De gemeente vraagt de GHOR om een maatwerkadvies. Hierin wordt specifiek ingegaan op de risico’s van het betreffende evenement en welke maatregelen er genomen moeten worden. Dit alles om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen.

INHOUD ADVIES

Wij geven advies over geneeskundige voorzieningen en gezondheidskundige maatregelen.

Geneeskundige voorzieningen:

  • EHBO’ers; voor de eerste primaire hulpverlening en/of inzet van hulpverleners met specifieke kennis op het gebied van drank- en drugsgebruik bij bijvoorbeeld een dancefestival.
  • Rapid Responder; een ambulanceverpleegkundige op een motor of in een piketauto met materialen uit de ambulance-hulpverlening.
  • Standby-ambulance; voor inzet bij grote evenementen waarbij de bereikbaarheid voor ambulances slecht is of de gezondheidsrsico’s groot zijn.
  • EHBO-voorzieningen; een Automatische Externe Defibrillator (AED), EHBO-post, materialen, etc.

Gezondheidskundige maatregelen:

  • Technische hygiënezorg; het aantal toiletten, de tijdelijke drinkwatervoorzieningen, de hygiënerichtlijnen en richtlijnen voor het bereiden van voedsel.
  • Medisch milieukundige aspecten; advies over gevaarlijke stoffen, zwemwaterkwaliteit en legionellabacterie.

Met een speciaal formulier worden de meldkamer, ambulanceposten, ziekenhuizen, huisartsenposten en de sleutelfunctionarissen van de GHOR en RAV op de hoogte gebracht van de evenementen in de regio.

CYNTHIA CORNELISSEN

ADVISEUR GHOR

HIN/HON

JOLANDA HOGEWONING

ADVISEUR GHOR
EVENEMENTENVEILIGHEID
HIN/HON

MIKE POPPELAARS

Adviseur GHOR
CRISISORGANISATIE
HIN/HON

ARLETTA VAN DER SLEET

TEAMONDERSTEUNER
ADVISEUR GHOR
HON

RICHARD DRIJVER

ADVISEUR GHOR

OvDG