Zorgrisicoprofiel

Zorgrisicoprofiel

“Het Zorgrisicoprofiel stelt de GHOR, de Veiligheidsregio’s en geneeskundige zorgpartners in staat om bestuurlijke keuzes te maken en gezamenlijke prioriteiten te stellen bij bepaalde incidenttypen.”
- Projectleider Zorgrisicoprofiel

Zorgrisicoprofiel GHOR Brabant Midden-West-Noord

Voorbereid zijn op risico’s in de geneeskundige kolom en de continuïteit van zorg waarborgen. Dat is de gezamenlijke uitdaging waar we in de zorgketen voor staan bij een ramp en/of crises. Om te weten waar die risico’s liggen ontwikkelt de GHOR Brabant Midden-West-Noord samen met haar ketenpartners een Zorgrisicoprofiel voor de Veiligheidsregio Brabant Noord en Midden West Brabant.

Een zorgrisicoprofiel geeft per regio weer welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute, niet acute en publieke zorg. Per crisistype staat omschreven wat de knelpunten zijn die de continuïteit van zorg begrenzen en onder druk zetten. Besturen van de Veiligheidsregio en de zorgpartners kunnen de conclusies en aanbevelingen uit het profiel gebruiken bij besluitvorming over disbalansen in vraag en aanbod van zorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Waarom een zorgrisicoprofiel?

Zorgpartners in de keten bereiden zich vooral nog op individuele basis voor op effecten van rampen en crises. Hierdoor is er geen volledig inzicht in de risico’s en mogelijkheden voor de gehele zorgketen en de onderlinge afhankelijkheden tussen de zorgpartners. Het Zorgrisicoprofiel helpt bij het maken van bestuurlijke keuzes en het stellen van gezamenlijke prioriteiten bij de ontwikkeling van beleidsplannen en het opleiden, trainen en oefenen van bepaalde incidenttypen.

Wat levert het op?

Het Zorgrisicoprofiel richt zich op het functioneren van de gehele zorgketen binnen het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tijdens het proces gaan we in gesprek met de zorgpartners. Tijdens deze gesprekken wisselen de zorgpartners informatie met elkaar uit en kijken ze over de grenzen van de eigen organisatie heen. Dit leidt tot wederzijds begrip, een versteviging van de samenwerking bij de voorbereiding op opgeschaalde zorg en een gezamenlijke focus in de geneeskundige keten.

Het document zorgrisicoprofiel geeft inzicht in waar de continuïteit van de primaire processen in de keten van afhankelijk zijn. Daarnaast bevat het knelpunten, conclusies en aanbevelingen. Deze ketenbrede benadering biedt kansen voor een gezamenlijke aanpak waardoor beleidsplannen en oefeningen complementair aan elkaar ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden.

Wie is betrokken? 

GHOR Brabant Midden-West-Noord is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het hele proces: het uiteindelijk selecteren van incidenttypen, het organiseren van een verdiepingssessie met alle betrokkenen, het opstellen van incidentbeschrijvingen, het analyseren van de data en het opstellen van het Zorgrisicoprofiel.

De projectorganisatie bestaat uit:

  • Danielle Hofstra, projectleider en strategisch adviseur
  • Femke Kuppens, projectleider en proceseigenaar continuïteit van zorg
  • Bertine van de Wiel – Spee, projectondersteuning
  • Casper Brouwer, data-analist/informatiemanager
  • Ellen Meesters, relatiemanager niet acute partners

Daarnaast hebben de zorgpartners in onze regio een grote rol bij het valideren en prioriteren van de incidenttypen, het scoren van de belasting op het primaire proces voor hun eigen organisatie en de onderlinge afhankelijkheid in de keten.

De zorgpartners die we hierbij betrekken, vertegenwoordigen regionale ziekenhuizen, huisartsenposten, GGZ, GGD, Gehandicaptenzorg, Regionale Ambulance Voorziening, Meldkamer ambulancezorg en de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Onderstaande zorgpartners betrokken:

Voortgang

De voortgang is te volgen via de tijdlijn op de pagina Diensten – Zorgrisicoprofiel van deze website. De beoogde afronding en oplevering van het Zorgrisicoprofiel Brabant Noord en Midden- en West Brabant is december 2023.

Vragen over dit onderwerp ?

Neem contact op met de projectleiders:

FEMKE KUPPENS

ADVISEUR GHOR

ACGZ

DANIELLE HOFSTRA

STRATEGISCH ADVISEUR

-

SELECTEER EEN ANDER THEMA

Zorgrisicoprofiel
Een zorgrisicoprofiel is een document dat per regio weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute, niet acute en publieke zorg.
Meer over dit onderwerp
Grof en extreem geweld
Het komt voor dat mensen geweld gebruiken om hun politieke of religieuze doelen te bereiken.
Meer over dit onderwerp
Stralingsincidenten
Wanneer radioactiviteit dreigt vrij te komen buiten de centrales kan dat gevolgen hebben voor de inwoners.
Meer over dit onderwerp
Netcentrisch werken
Netcentrisch werken is cruciaal tijdens een crisis.
Meer over dit onderwerp
Zorgcontinuïteit
Zorginstellingen kunnen te maken krijgen met rampen of crises die de zorgcontinuïteit verstoren.
Meer over dit onderwerp
Evenementenveiligheid
Vooral grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat.
Meer over dit onderwerp