';
Zorgrisicoprofiel

Zorgrisicoprofiel

“Het Zorgrisicoprofiel stelt de GHOR, de Veiligheidsregio’s en geneeskundige zorgpartners in staat om bestuurlijke keuzes te maken en gezamenlijke prioriteiten te stellen bij bepaalde incidenttypen.”
- Projectleider Zorgrisicoprofiel

Zorgrisicoprofiel GHOR Brabant Midden-West-Noord

Voorbereid zijn op risico’s in de geneeskundige kolom en de continuïteit van zorg waarborgen. Dat is de gezamenlijke uitdaging waar we in de zorgketen voor staan bij een ramp en/of crises. Om te weten waar die risico’s liggen start GHOR Brabant Midden-West-Noord samen met haar ketenpartners een traject om te komen tot een Zorgrisicoprofiel voor de Veiligheidsregio Brabant Noord en Midden West Brabant.

Uitleg

Een zorgrisicoprofiel is een document dat per regio weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute, niet acute en publieke zorg. Per crisistype wordt in een zorgrisicoprofiel aangegeven wat de knelpunten zijn die de continuïteit van zorg begrenzen en onder druk zetten. Op basis van de conclusies en aanbevelingen in het profiel worden besturen van de Veiligheidsregio en de zorgpartners ondersteund in de besluitvorming van disbalansen in vraag en aanbod van zorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing op te lossen dan wel te accepteren.

Een zorgrisicoprofiel lost geen knelpunten of risico’s binnen de zorgketen op. Het is ook geen implementatieplan voor eventuele te treffen maatregelen of een medicijn om samenwerkingsperikelen binnen de keten op te lossen.

Zorgpartners in de keten bereiden zich nog vooral op individuele basis voor op effecten van rampen en crises. Hierdoor is er geen volledig inzicht in de risico’s en mogelijkheden voor de gehele zorgketen en de onderlinge afhankelijkheden tussen de zorgpartners. Aan de hand van het Zorgrisicoprofiel kunnen bestuurlijke keuzes worden gemaakt en gezamenlijke prioriteiten gesteld worden bij het ontwikkelen van beleidsplannen en het opleiden, trainen en oefenen van bepaalde incidenttypen.

Een zorgrisicoprofiel richt zich op het functioneren van de gehele zorgketen binnen het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gesprekken met de zorgpartners in de regio om tot een zorgrisicoprofiel te komen, bevorderen informatie-uitwisseling, het over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken en het onderlinge begrip. Daarbij verstevigen de gesprekken de samenwerking bij de voorbereiding op opgeschaalde zorg en dragen ze bij aan een gezamenlijke focus in de geneeskundige keten.

Het document zorgrisicoprofiel geeft inzicht in waar de continuïteit van de primaire processen in de keten van afhankelijk zijn. Daarnaast bevat het knelpunten, conclusies en aanbevelingen. Deze ketenbrede benadering biedt kansen voor een gezamenlijke aanpak waardoor beleidsplannen en oefeningen complementair aan elkaar ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden.

De projectorganisatie

GHOR Brabant Midden-West-Noord is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het hele proces: het uiteindelijk selecteren van incidenttypen, het organiseren van een verdiepingssessie met alle betrokkenen, het opstellen van incidentbeschrijvingen, het analyseren van de data en het opstellen van het Zorgrisicoprofiel.

De projectorganisatie bestaat uit:

 • Pascal Kastelijn, Projectleider
 • Danielle Hofstra, Strategisch adviseur
 • Bertine van de Wiel – Spee, Projectondersteuning
 • Casper Brouwer, Data analist / Informatiemanagement
 • Ellen Meesters, Relatiemanager niet acute partners
 • Femke Kuppens, Proceseigenaar continuïteit van zorg

Ketenpartners

De zorgpartners in onze regio hebben een grote rol bij het valideren en prioriteren van de incidenttypen, het scoren van de belasting op het primaire proces voor hun eigen organisatie en de onderlinge afhankelijkheid in de keten. De zorgpartners die we hierbij betrekken, zijn een vertegenwoordiging van regionale ziekenhuizen, huisartsenposten, GGZ, GGD, Gehandicaptenzorg, Regionale Ambulance Voorziening, Meldkamer ambulancezorg en de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

In het project zijn onderstaande zorgpartners betrokken:

In de periode februari – mei 2023 heeft GHOR Brabant Midden-West-Noord de voorbereidingen getroffen voor het project zorgrisicoprofiel. Zo is de communicatie naar ketenpartners gestart, is de website operationeel en worden de zorgpartners benaderd om deel te nemen aan de projectgroep.

In mei wordt formeel gestart met het project. De beoogde afronding en oplevering van het Zorgrisicoprofiel Brabant Noord en Midden- en West Brabant is uiterlijk december 2023.

Traject

De projectgroep is verantwoordelijk voor het gehele proces, onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) als opdrachtgever.

Onderstaand een samenvatting van waar de projectgroep mee aan de slag gaat:

 • Voorbereiding van het project
 • Bepalen van crisis- en incidenttypen
 • Schrijven incidentbeschrijvingen
 • Scoren belasting op het primaire proces
 • Data-analyse en betekenisgeving
 • Formuleren van conclusies en aanbevelingen
 • Het schrijven van het zorgrisicoprofiel
 • Implementatie + borging langere termijn

Methodiek
Om tot een Zorgrisicoprofiel te komen maken we gebruik van de methodiek die door GHOR Haaglanden is ontwikkeld. Deze is inmiddels door een aantal koploperregio’s toegepast en doorontwikkeld. De methodiek is een kwalitatieve onderzoeksmethode en gaat uit van een ketengerichte benadering en is opgebouwd uit zeven stappen, zoals onderstaand is afgebeeld:

Planning: februari – mei 2023  AFGEROND

In februari en maart heeft GHOR Brabant Midden-West-Noord de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een zorgrisicoprofiel. Er is mee gekeken met het traject dat in Brabant Zuidoost is doorlopen en de ervaringen van andere regio’s zijn opgehaald. Ook is de communicatie naar ketenpartners gestart, is de website operationeel gegaan en zijn er diverse online informatiesessies georganiseerd om zorgpartners te informeren over het project en vertegenwoordigers van de verschillende sectoren te vragen om hieraan deel te nemen.

Heb je deze bijeenkomsten gemist en wil je alsnog deelnemen? Stuur dan een bericht naar Pascal Kastelijn, projectleider Zorgrisicoprofiel.

Planning: mei 2023  AFGEROND

De eerste inhoudelijke stap in het proces is het bepalen van crisis- en incidenttypen met invloed op de continuïteit van zorg in de keten. Op basis hiervan kunnen vervolgens één of meerdere incidentbeschrijvingen uitgewerkt worden.

De projectgroep maakt samen met een vertegenwoordiging van de zorgpartners een voorselectie van de relevante crisis- en incidenttypen uit het Regionaal Risico Profiel van de Veiligheidsregio. Enkel crisis- en incidenttypen die van toepassing zijn op de acute en publieke geneeskundige zorg worden geselecteerd. Aan de hand van een online vragenlijst legt de projectgroep de voorselectie voor aan alle deelnemende zorgpartners met als doel tot een prioritering van incidenttypen te komen. Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 30 mei 2023 hebben we samen met de zorgpartners de incidenttypen geprioriteerd en geselecteerd voor het zorgrisicoprofiel.

De volgende crisis- en incidenttypen worden in het project nader beschreven en onderzocht om knelpunten en de risico’s voor de zorgcontinuïteit in de regio te identificeren:

1. Verstoring elektriciteitsvoorziening

2. Verstoring telecommunicatie en ICT

• Aantasting van de cybersecurity / cyberdreigingen
• Uitval voorziening spraak- en datacommunicatie

3. Bedreiging volksgezondheid als gevolg van:

• Ziektegolf besmettelijke ziekte
• Dierziekten: Zoönose

Planning: juni – juli 2023
Datum fysieke bijeenkomst met zorgpartners: wordt gepland in juni/juli

Op basis van de definitieve selectie van incidenttypen gaat de projectgroep aan de slag met het uitwerken van de incidentbeschrijvingen. We maken hierbij gebruik van

incidentbeschrijvingen van de koploperregio’s die het traject al hebben afgerond aangevuld met recente vergelijkbare incidenten, demografische gegevens, informatie uit de zorgketen en input van vak experts.

Daarna volgt een gezamenlijke (expert) sessie. Hierbij worden experts uitgenodigd die nadere informatie komen geven over de incidenttypen. Dit met als doel om voor alle deelnemers een gelijk vertrekpunt te creëren voor de volgende stap in het project.

Planning: juli – september 2023

Na het schrijven van de incidentbeschrijvingen en de expertsessie wordt door de projectgroep samen met de zorgpartners de impact van het incident op de primaire processen van de zorgorganisaties gescoord. Hiervoor wordt een online score tool ingezet ontwikkeld door de regio Haaglanden. Dit gebeurt door alle zorgpartners individueel.

Planning: september 2023
Datum fysieke bijeenkomst met zorgpartners: volgt (sept)

Om tot een kwalitatief onderbouwd Zorgrisicoprofiel te komen worden de scores geanalyseerd en wordt daar duiding aan gegeven. Dit wordt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de zorgpartners uitgevoerd. Hierbij ligt de nadruk op de ketenafhankelijkheid van de primaire processen en waarbij een bepaalde incidentbeschrijving mogelijke knelpunten ontstaan op het gebied van personeel, materiaal/materieel of vitale infrastructuur.

Planning: oktober – november 2023

Aan de hand van de resultaten uit de bijeenkomst en de knelpuntenanalyse die daaropvolgend plaatsvindt worden er conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De bevindingen en knelpunten kunnen na de bijeenkomst worden geclusterd in de nader te bepalen aandachtsgebieden.

Planning: december 2023

Wanneer alle stappen succesvol zijn doorlopen wordt het ‘Zorgrisicoprofiel Brabant Noord’ en ‘Zorgrisicoprofiel Midden- en West Brabant’ aan de hand van de verkregen input uitgewerkt en geschreven.

Bij goedkeuring wordt hij aangeboden aan de raden van bestuur van de zorgpartners. Het plan komt hiermee in de uitvoeringsfase.

In 2023 is het Regionaal Risicoprofiel in VR BN en VR MWB geactualiseerd. Beide Veiligheidsregio’s hebben de ambitie om toe te werken naar een meer dynamisch RRP. Natuurlijk willen we hier met het Zorgrisicoprofiel graag bij aansluiten. Deze ontwikkeling loopt parallel aan het traject om de komen tot een eerste versie van het Zorgrisicoprofiel.

Vragen over dit onderwerp ?

Neem contact op met projectleider:

PASCAL KASTELIJN
06-12249790
ADVISEUR GHOR

ACGZ
E-mail

SELECTEER EEN ANDER THEMA

Zorgrisicoprofiel
Een zorgrisicoprofiel is een document dat per regio weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute, niet acute en publieke zorg.
Meer over dit onderwerp
Grof en extreem geweld
Het komt voor dat mensen geweld gebruiken om hun politieke of religieuze doelen te bereiken.
Meer over dit onderwerp
Stralingsincidenten
Wanneer radioactiviteit dreigt vrij te komen buiten de centrales kan dat gevolgen hebben voor de inwoners.
Meer over dit onderwerp
Netcentrisch werken
Netcentrisch werken is cruciaal tijdens een crisis.
Meer over dit onderwerp
Zorgcontinuïteit
Zorginstellingen kunnen te maken krijgen met rampen of crises die de zorgcontinuïteit verstoren.
Meer over dit onderwerp
Evenementenveiligheid
Vooral grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat.
Meer over dit onderwerp