Crisisorganisatie

Crisisorganisatie

Een grote kettingbotsing met veel gewonden, stroomuitval in een gemeente, een brand in een zorginstelling, een netwerkstoring bij een ziekenhuis en een pandemie; allemaal voorbeelden van rampen en crises die ons bedreigen. Tijdens dit soort situaties is de GHOR de crisisorganisatie die achter de schermen veiligheid, zorg en openbaar bestuur met elkaar verbinden.

NETWERK

Wij zijn geen hulpdienst, maar een netwerkorganisatie. Wij hebben geen eigen zorgcapaciteit, maar een sterk netwerk van partners binnen de zorg, het openbaar bestuur en veiligheid dat wij met elkaar verbinden. Het verbinden van zorg, veiligheid en openbaar bestuur doen wij door deelname aan een aantal coördinatiestructuren van de Veiligheidsregio. Daar werken we samen met de Brandweer, Politie, Bevolkingszorg (gemeentelijke crisisbeheersing) en Crisiscommunicatie. Afhankelijk van de aard van het incident wordt er ook bijvoorbeeld met Defensie, de waterschappen, Rijkswaterstaat, milieudiensten en nutsbedrijven samengewerkt.

ZORGSECTOR

Ons netwerk in de zorgsector bestaat uit partners in de acute gezondheidszorg (Regionale Ambulancevoorziening (RAV), ziekenhuizen, GGD, huisartsen) en de niet acute gezondheidszorg (zorgorganisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg (VG), beschermd wonen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg en revalidatiezorg).  Als het gaat om acute geneeskundige zorg coördineren wij de geneeskundige hulpverlening op plaats incident. Dit doen we door intensief met de RAV en de Meldkamer Ambulancezorg samen te werken. Daarnaast werken we intensief samen met de GGD voor de processen infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen.

CRISISFUNCTIES

Om dit te kunnen doen heeft de GHOR vijf crisisfunctionarissen die op verschillende niveaus met verschillende partners samenwerken. Ook onderling werken zij samen en vormen zij de sectie GHOR binnen de Veiligheidsregio. Hieronder staan de verschillende crisisfuncties kort uitgelegd en worden ze ook toegelicht in de video.

Crisisfunctionarissen

De DPG geeft leiding aan de geneeskundige keten en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de geneeskundige processen (acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg). De DPG functioneert op strategisch niveau en treedt op als adviseur geneeskundige zorg in het GBT of RBT (Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam) bij een GRIP 3 of resp. GRIP 4. De DPG informeert en adviseert de burgemeester over geneeskundige en gezondheidsaspecten van de crisisbestrijding zodat de burgemeester een afgewogen bestuurlijk besluit kan nemen.

De ACGZ neemt namens de GHOR zitting in het ROT (Regionaal Operationeel Team) bij een GRIP 2 en functioneert op tactisch niveau. Hij is verantwoordelijk voor de gehele coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Hij coördineert de processen acute- en publieke gezondheidszorg en verbindt de geneeskundige zorg processen aan veiligheidsaspecten en openbaar bestuur.

De HIN-GZ is verantwoordelijk voor het managen van het informatieproces van de geneeskundige zorgpartners. Hij maakt gebruik van verschillende informatiekanalen, zowel mono-als multidisciplinair en voert regie op de informatievoorziening. De HIN-GZ levert input aan de ACGZ en adviseert de ACGZ met behulp van de informatiestroom. De HIN-GZ deelt relevante informatie met zorgpartners en veiligheidspartners. De HIN-GZ is de spin in het web als het gaat om netcentrisch werken.

De HON-GZ is verantwoordelijk voor de resources zoals personele voorzieningen en facilitaire voorzieningen. Hij zorgt dat noodzakelijke acties in de geneeskundige keten worden uitgevoerd.

De OvD-G coördineert de geneeskundige hulpverlening op de plaats van een incident. Daarmee is hij verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de geneeskundige hulpverlening op de plaats van het incident. Dit geldt ook voor de afstemming met de andere hulpverleningsdiensten, zoals brandweer en politie. In geval van een GRIP-opschaling vertegenwoordigd de OvD-G de geneeskundige keten in het CoPi (Commando Plaats Incident).

MIKE POPPELAARS

Adviseur GHOR
CRISISORGANISATIE
HIN/HON